Základní škola Sopotnice Základní škola Sopotnice

Z historie školy

1645 - první písemná zmínka o škole. Školu řídil tehdejší majitel potštejnského panství hrabě František Karel Záruba z Hustiřan. První školní budova byla dřevěná a chodily do ní děti jak ze Sopotnice, tak z přifařených obcí, tj. z Potštejna, Brné, Záměle a České Rybné.

1774 - na základě císařského patentu o nové organizaci školství došlo přeměně sopotnické školy na školu triviální (škola, která vyučovala triviu, neboli čtení, psaní a počty). Škola podléhala kontrole pana faráře, biskupského vikáře a hradeckého biskupa.

1787 - oddělení Potštejna od sopotnické školy.

1791 - vytvořena samostatná škola v České Rybné.

1812 - na náklad Anny Marie Habruval - Chamaré byla v místech původní dřevěné školy postavena nová, tentokrát již zděná škola (nyní čp.119).

1840 - roztoucí počty dětí si vynutily rozšíření dosavadní jednotřídky na dvoutřídku.

1864 - potštejnská hraběnka Alžběta Dobřenská, roz. Chamaré, se vzdává patronátu nad sopotnickou školou a předává ji pod správu a opatrování občanům.

1869 - končí dozor církve nad školami.

1874 - zavedena další, již třetí třída. Dosavadní budova školy přestává dostačovat.

19. května 1878 - položen základní kámen k nové školní budově.

24. srpna 1879 - nová budova školy byla slavnostně vysvěcena a předána k užívání. Svému účelu slouží dodnes.

1882 - do sopotnické školy přichází první učitelka - prozatimní podučitelka sl. Kristina Elová.

1884 - otevřena čtvrtá třída.

1890 - dle obecní kroniky se konal první školní výlet žactva.

1900 - po zásahu blesku vyhořela stará budova školy.

červen 1925 - ve školní zahradě slavnostně odhalen památník odboje.

1938 - zřízena mateřská škola a připojena ke správě obecné školy.

1945 - 1953 - sopotnická škola byla pořadatelem přeborů škol okresu Rychnov nad Kněžnou v lyžování. Závodilo se v běhu na lyžích a ve slalomu. Vždy zvítězili žáci místní školy. Se zhoršením sněhových podmínek se pořádání těchto závodů přesunulo do vyšších poloh okresu.

1946 - sopotničtí občané toužili mít v obci "měšťanku", aby jejich děti nemusely docházet do Doudleb nad Orlicí či do Vamberka. V tomto roce se po značném usílí podařilo tuto tužbu uskutečnit.Z počátku ve školní budově působily školy dvě, obecná a měšťanka.

1953 - spojení dosavadních škol (obecná a měšťanka) v jednu osmiletou základní (tehdy střední) školu.

50. a 60. léta - od nepaměti na škole působily pěvecké soubory. Velmi těsná a úspěšná byla spolupráce školy s místní hudební školou (LŠU), jejíž učitel, p. Josef Martinec soubor v padesátých a šedesátých letech vedl. Soubor ZŠ Sopotnice byl velmi úspěšný v okresních i krajských kolech soutěže tvořivosti mládeže.

1960 - název školy změněn na základní devítiletou školu.

1961-1974 - v těchto letech patřila sopotnická škola k nejúspěšnějším na okrese v atletice. Pod vedením učitele Coufala působil na škole atletický kroužek a žáci získali mnoho titulů Přeborník okresu a obsazovali přední místa v okresních atletických tabulkách žactva.

od roku 1962 - třídy druhého stupně přechazejí na systém půtovních výletů. Jezdilo se vlakem i do vzdálených oblastí a tam se putovalo pěšky, zpravidla po dva až čtyři dny.

1963 - 1986 - 6actvo školy bylo zvláště úspěšné na závodech v přespolních bězích. Proto bylo místní TJ a škole svěřeno pořádání okresních kol Běhu Mladé fronty, okresního přeboru zemědělských a vesnických sportovců a dalších. V uvedených letech se v Sopotnici uskutečnilo třicet okresních, krajských, a ve dvou případech dokonce celostátních závodu v přespolním běhu. Není třeba zmiňovat, že na stupních vítězů často stanuli závodníci ze sopotnické školy. Spolupráve TJ a školy byla vzorná, organizačně se zapojili vždy všichni učitelé a mnoho žáků.

1968 - přístavba ke školní budově.

1971 - oslava 25 let měšťanky. Konal se Dětský den, akademie, výstava a byl vydán pamětní spisek.

1973 - 1987 - Učitelé Koros a Coufal pořádali prázdninová putování pro skupiny kolem dvaceti žáků. Putování v délce 10 až 14 dnů seznamovala žáky s různými oblastmi naší vlasti.

1978 - oslava 100 let školní budovy. Byla pojata velkolepě, konala se setkání všech ročníků absolventů školy. Samozřejmě i výstava a dětský den.

1983 - 1989 - na škole působil turistický kroužek, vedený členy odboru turistiky TJ. S organizovanou turistikou začala v Sopotnici škola. Ušitelé organizovali putovní školní výlety, prázdninová putování a se žáky plnili podmínky pro získání odznaku "100 jarních kilometrů". Na výlety se chodilo o sobotách a nedělích. Již v roce 1973 se konal první ročník nesmírně populárního dálkového pochodu "Přes tři hrady". Účast kolem 3000 turistů není vzácností. V letech 1975 až 1991 byl start a cíl pochodu ve škole a do organizace se zapojili učitelé a žáci. Pochod se koná dodnes, ale start a cíl je na místním hřišti.

2003 - převedení na subjekt

21. června 2003 - oslavy 125. výročí postavení nové budovy sopotnické školy.

2006 - měšťanská, nyní základní škola završí 60 let své existence v obci.


(čerpáno z historických záznamů obce a z archivu bývalého ředitele, pana Coufala)


Ředitelé měšťanské či základní školy:

1946 - 1943 František Hrobař
1953 - 1972 Bohumír Martinec
1972 - 1985 Miloslav Coufal
1985 - 1998 Mgr. Dušan Koros
1998 - dosud Mgr. Věra Vašková

(připravil bývalý ředitel, pan M. Coufal)


Vytvořil © David Shakhar 2005-2006