Základní škola Sopotnice Základní škola Sopotnice

Vnitřní řád školy

OBSAH
I. Provoz a vnitřní režim školy
II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole
III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany žáků
IV. Zacházení s majetkem školy se strany žáků

I.Organizace vyučování
1.1. Budova školy se otvírá v 6, 45 hod pro přespolní žáky, místní přicházejí v 7,20 hod. Čekací třída pro dojíždějící je učebna č. 14. Žáci vstupují do hlavní budovy zadním vchodem. Na odpolední vyučování přicházejí žáci 15 minut před začátkem odpoledního vyučování.
1.2 Rozvrh zvonění: 1. hodina 7,40 - 8, 25
2. hodina 8,35 - 9, 20
3. hodina 9,35 - 10,20
4. hodina 10,30 - 11,15
5. hodina 11,25 - 12,10
6. hodina 12,20 - 13,05
7.hodina 13,10 - 13,35
8.hodina 14,00 - 14,45
U předmětů vyučovaných odpoledne ve dvouhodinovkách /Pč,Tč a Vv /, nebude zařazena přestávka a výuka bude trvat do 14,40 hodin.
1.3. Po příchodu do školy se žáci přezují a boty si uloží na určené místo. Svrchní oblečení si odkládají na vyhrazené věšáky na chodbách, v oděvech nenechávají cenné věci ani peníze.
1.4. Obuv, kterou žáci používají na Tv, nepoužívají žáci na pobyt ve třídě. Na Tv a Pč se převlékají v určené třídě.
1.5. Větrání provádí služba na pokyn učitele. Žaluzie obsluhují pouze vyučující.
1.6. Přechod žáků do jiné třídy probíhá podle pokynů učitelů a pod jejich dohledem. Do odborných učeben se žáci stěhují s veškerými pomůckami.
1.7 Při vyučování je zakázáno žvýkání. Žáci nenosí do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním. Mobilní telefony se mohou používat pouze o přestávkách, manipulace s nimi / či s jejich částmi / ve vyučování není dovolena.
1.8. Do sborovny žáci bez vyzvání nevstupují, v naléhavých případech zaklepou.
1.9.Potřeby na Tv a Vv žáci neponechávají ve škole. Výjimku mají dojíždějící žáci, kteří mají povoleno nechávat si oděv na Tv v látkové tašce na věšáku na chodbě a obuv na Tv si mohou všichni žáci ukládat do botníku.
1.10.Konec vyučovací hodiny určuje vyučující.
1.11. V budově školy zdraví žáci všechny cizí dospělé osoby a pracovníky školy při prvním setkání.
1.12. Při vstupu vyučující nebo jiné dospělé osoby do třídy se žáci postaví.
1.13. Pracovníky školy zdraví mimo školu při každém setkání.

II.
Práva žáků

2.1. Žáci mohou v případě potřeby se souhlasem vyučujícího odejít na záchod nebo se napít i během vyučování.
2.2. Pokud má žák nejasnost v učivu, má právo požádat vyučujícího o pomoc.
2.3. Žák má možnost požádat o pomoc nebo radu vyučujícího, třídního učitele, výchovného poradce nebo vedení školy, má-li jakýkoliv / i osobní / problém.
2.4. Žáci mají právo vznášet připomínky a náměty k činnosti školy, které sdělují třídnímu učiteli nebo vedení školy vhodnou formou.
2.5. Mají právo účastnit se akcí pořádaných školou.
2.6.Rodiče mají právo informovat se o svém dítěti i mimo třídní schůzky po vzájemné dohodě s vyučujícím.
2.7.Nepřítomnost žáka ve škole - Uvolnění žáka z vyučování:
2 dny - na písemnou žádost rodičů může uvolnit třídní učitel.
3 a více dní - na písemnou žádost může uvolnit ředitel školy.
2.8.Při onemocnění omlouvá žáka zákonný zástupce do tří kalendářních dnů /telefonicky , písemně,osobně ve škole /. Po ukončení nepřítomnosti předloží žák třídnímu učiteli v žákovské knížce vždy písemnou omluvu podepsanou rodičem nebo zákonným zástupcem.
2.9. Požadované úlevy z Tv a Pč do jednoho týdne podepíší rodiče, úlevy na delší období potvrdí lékař.
2.10. Potřebuje-li žák odejít během vyučování, děje se tak na základě písemné žádosti rodičů v žákovské knížce, kterou žák předkládá tř. učiteli nebo vyučujícímu.

III.
Chování o přestávkách

3.1. Přestávek využívají žáci ke svačině, osobní hygieně, regeneraci psych. sil a k přípravě na vyučování. Jídlo žáci konzumují pouze ve třídě.
3.2. O velké přestávce se mohou žáci projít po chodbě, jiné třídy nenavštěvují, 1.stupeń může za hezkého počasí využívat dvorku a prostoru nad farou se souhlasem a dozorem vyučujících.
3.3.Vyučující vykonávající dozor určuje, zda žáci během polední přestávky budou ve třídě nebo mimo školu.
3.4.Na WC se žáci zdržují jen po dobu nezbytně nutnou.
3.5. Při přecházení silnice I / 14 žáci používají výhradně vyznačených přechodů.
3.6.Na hřiště odcházejí žáci společně s vyučujícím, který zodpovídá za jejich bezpečnost. Totéž platí pro cestu zpět. Pokud je Tv zařazena na první odpolední hodinu, mohou se žáci podle pokynů vyučujícího shromažďovat na hřišti. Je-li tento předmět zařazen na poslední dopolední nebo odpolední hodinu, mohou žáci se souhlasem vyučujícího po skončení vyučování odejít ze hřiště domů sami.
3.7. Do školní jídelny odcházejí žáci za doprovodu vyučujících, žáci 9.roč. mohou odcházet do jídelny sami /pokud se budou dobře chovat /.
3.8. Při obědvání se žáci řídí pravidly správného stolování.
3.9. Pokud se žák chová v jídelně neukázněně, bude ped. dozorem odkázán na konec fronty.

3.10. Cestou do školy i ze školy dodržují žáci dopravní předpisy.
3.11. V okolí autobusových čekáren se nehoní, do dopravních prostředků nastupují ukázněně, dají přednost starším lidem.
3.12. Nepoužívají veřejných komunikací ke hrám.
3.13.Jízdní kola používají na vlastní nebezpečí a s písemným souhlasem rodičů a ukládají uzamčené na určené místo.
3.14. V budově školy, v jejím okolí a na zastávkách žáci nekouří, nepožívají alkohol ani jiné omamné látky. Je zakázáno nošení, držení a distribuce návykových látek ve škole.

IV.
Pořádek ve třídě

4.1. Žáci udržují pořádek ve třídě a na svém místě po celou dobu vyučování.
4.2. Po skončení vyučování si každý uklidí své místo a zvedne židli na lavici tak, aby nábytek nepoškodil.
4.3. Nápoje si žáci nosí v plastikových lahvích, které po vyučování odnášejí do krabice na určené místo / třídění odpadu /.
4.4. Po skončení vyučování si žáci odnášejí aktovky s sebou na oběd / kromě dojíždějících /.
4.5.Úmyslné poškození školních pomůcek hradí zákonný zástupce žáka v plné výši. Při úmyslném poškození zařízení školy / lavice, židle ,… / uhradí náklady spojené s jejich opravou.

Závěr: Žák je povinen dodržovat školní řád!

Schváleno na poradě 24. 3. 2005
Vytvořil © David Shakhar 2005-2006